Stein BINNEMANS, Notaris te Oudenaarde

 

Stein BINNEMANS

Notaris te Oudenaarde

Einde van de huur

Voor wat betreft het einde van de huur wordt een onderscheid gemaakt tussen huurovereenkomsten van bepaalde en onbepaalde duur.

 

Huur van bepaalde duur

De verhuurder kan het contract beëindigen:

  • Op het einde van elke driejarige periode (derde en zesde jaar), zo dit contractueel bedongen werd, mits vooropzeg van 1 jaar, voor persoonlijk handelsgebruik door de verhuurder of zijn familieleden.
  • Op het einde van de laatste driejarige periode: zie hiervoor onder “handelshuurhernieuwing” bij de mogelijkheden voor de verhuurder.

De huurder kan de huur beëindigen:

  • Op het einde van de driejarige periode, mits vooropzeg van 6 maanden.
  • Op het einde van de laatste driejarige periode wanneer hij ofwel nagelaten heeft de huurhernieuwing aan te vragen zoals de wet het voorschrijft, ofwel wanneer zijn geldige aanvraag verworpen wordt wegens een reden die door de rechter als onverantwoord wordt beschouwd.

Huurder en verhuurder maken samen een einde aan de huur bij authentieke akte voor de notaris of bij verklaring afgelegd voor de vrederechter.

 

Huur van onbepaalde duur

  • Opzegging door de verhuurder is mogelijk mits een vooropzeg van 18 maanden.
  • Opzegging door de huurder: de vooropzeg van 1 maand. 
  • Opzegging door de verhuurder en de huurder: is te allen tijde mogelijk bij gewoon onderhands document.

Er is een groot verschil tussen de opzegtermijn van de huurder en de verhuurder.
De opzegtermijn van de huurder is niet van dwingend recht zodat partijen een andere termijn kunnen bedingen.